همکاری با شیما

فرصتی بزرگ و استثنایی جهت همکاری با شیما پیش روی شماست

تمامی افراد واجد شرایط می توانند ، با صورت های ذکر شده در ذیل با شیما کفش ارتباط برقرار نموده و همکاری خود را آغاز نمایند